எமது தெரிவுப் பாடல்கள்

அடிக்கற்கள்
அக்கினிச்சுடர்கள் அணையுமா ஆனந்தபுர நெருப்பு
அழியாத சுவடுகள் பாலா அண்ணை
எல்லாளன் பெயர் சொல்லி எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக
கடற்கரும்புலிகள் - 01 கடற்கரும்புலிகள் - 02
கடற்கரும்புலிகள் - 03 கடற்கரும்புலிகள் - 04
கடற்கரும்புலிகள் - 05 கடற்கரும்புலிகள் - 06
கடற்கரும்புலிகள் - 07 கடற்கரும்புலிகள் - 08
கடற்கரும்புலிகள் - 09 கடற்கரும்புலிகள் - 10
கடற்கரும்புலிகள் - 11 கடற்கரும்புலிகள் - 12
கடற்கரும்புலிகள் - 13 கல்லறை தழுவும் கானங்கள்
கரும்புலிகள் - 01 கரும்புலிகள் - 02
மாவீரர் புகழ்பாடுவோம் மண்ணுறங்கும் மாவீரம்
மாவீரர் கானம் கேணல் ரமணன்
சமர்க்கள நாயகன் சமர்க்கள நாயகிகள்
சூரியப் புதல்விகள் தியாகத்தாய்
தேசத்தின் புயல்கள் - 01 தேசத்தின் புயல்கள் - 02
தேசத்தின் புயல்கள் - 03 தேசத்தின் புயல்கள் - 04
தேசத்தின் புயல்கள் - 05 திலீபனின் கீதாஞ்சலி
தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள் வீரத்தளபதிகள் 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com